Svar på frågor rörande artikel om tillstånd kopplat till boende för ensamkommande flyktingbarn i dagens GT/Expressen

Vi välkomnar alltid medias granskning och allmänhetens intresse för oss och för branschen. Vi är måna om att svara på samtliga frågor. Till saken hör att detta ämne har varit upp i media tidigare och även då svarade vi på medias frågor, vilket bland annat framgår av följande inslag i SVT Västnytt den 22 januari 2015: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/rundgang-i-mottagandet-av-ensamkommande-barn. Av samma orsak lägger vi ut svar på nedanstående frågor på vår hemsida. Om du har andra frågor är du välkommen med dem, så svarar vi så fort vi kan.

Vad tycker ni om granskningen?

Som alltid välkomnar vi medias intresse för oss och för branschen. Samma sak gäller för frågor från allmänheten. Detta är något vi är mycket måna om.

Vi är även angelägna om att våra medarbetare ska känna trygghet när de uttalar sig i media i egenskap av privatpersoner, då även detta är viktigt ur ett öppenhetsperspektiv.

Har ni svarat på medias frågor?

Ja, vi har varit helt öppna. Caremore Migrations VD blev intervjuad av SVT Västnytt redan i januari i detta ärende. Du finner svaren i denna intervju, som sändes den 22 januari: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/rundgang-i-mottagandet-av-ensamkommande-barn

Caremore Migration har däremot inte fått några frågor av GT/Expressen inför dagens artikel. De har istället ställts till bolagets ägare.

GT/Expressens reporter har däremot intervjuat Caremore Migrations VD vid ett flertal tillfällen i samband med förra veckans artikel om boende för ungdomar med stöd och tillsyn (se våra svar i denna fråga här: http://caremore.se/svar-pa-fragor-rorande-gtexpressens-granskning-av-traningsboende-med-stod-och-tillsyn-som-upphandlats-av-molndals-kommun).

Vad är orsaken till IVO:s (Institutionen för vård och omsorg) polisanmälan?

De anger att det beror på att boendet inte var godkänt. I följande inslag i SVT Västnytt från den 22 januari berörs frågan av IVO:s representant: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/rundgang-i-mottagandet-av-ensamkommande-barn

Vi respekterar IVO:s agerande fullt ut. Samtidigt gjorde vi en annan tolkning. Vi ser fram emot ett beslut i frågan.

Men hur ser er bedömning av frågan ut?

Vi gjorde en bedömning av att boendet var godkänt. Den byggde på Socialstyrelsens skrivning inom området. Att IVO gör en annan bedömning är något som vi respekterar.

Det viktiga för oss var dock att hjälpa Mölndals kommun och de ensamkommande flyktingbarnen i en akut situation. Boendet hade varit fullbelagt ändå.

Vi ska även komma ihåg att i IVO:s polisanmälan framgår det att IVO anser att verksamheten i det aktuella boendet är sund.

Varför har ni tagit emot barn i ett boende som inte varit godkänt för ensamkommande flyktingbarn av IVO?

Därför att det var en akut situation, med många ensamkommande flyktingbarn som behövde någonstans att bo. Mölndals kommun vädjade till oss att hjälpa till och vi valde att göra det. Det handlade om att visa ansvarskänsla.

Mölndals kommun hade redan tidigare, under hösten 2014, pekat på den akuta situationen med platsbrist (se inslag i SVT Västnytt från den 2 september 2014: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/kommuner-struntar-i-flyktingbarn)

Vad menar ni med att situationen var akut?

Det är inte enbart vi som säger det – det är ett faktum som tagits upp i flera sammanhang och av kommunerna själva. Nästan 7 000 ensamma barn kom till Sverige under 2014. Det är kommunernas ansvar att ta emot dem och se till så att de kommer till bra boenden. Det stora antalet ensamkommande barn har orsakat stor platsbrist på godkända boenden i Mölndal.

Mölndals kommun hade redan tidigare, under hösten 2014, pekat på den akuta situationen i kommunen (se inslag i SVT Västnytt från den 2 september 2014: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/kommuner-struntar-i-flyktingbarn)

Men kunde ni inte ha tackat nej till Mölndals kommuns önskan?

Det kunde vi ha gjort men det var inte aktuellt. Vi valde att hjälpa kommunen och de ensamkommande barnen, som behövde någonstans att bo, i ett akut läge. Allt annat kändes ansvarslöst.

(Se gärna följande inslag för att få bakgrunden: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/rundgang-i-mottagandet-av-ensamkommande-barn)

Dessutom gjorde vi en bedömning som byggde på Socialstyrelsens skrivning i ärendet, som vi ansåg talade för att vi gjort rätt. Att IVO gör en annan bedömning är något som vi respekterar.

Vi ska även komma ihåg att i IVO:s polisanmälan framgår det att IVO anser att verksamheten i det aktuella boendet är sund.

Men varför kunde ni inte ha ansökt om godkännande från IVO innan ni tog emot ensamkommande flyktingbarn?

Syftet med det aktuella boendet var inte att hjälpa ensamkommande flyktingbarn. Det skulle användas till ungdomar över 18 år. Därför hade vi av naturliga orsaker inte ansökt om godkännande. När Mölndals kommun vädjade om temporär hjälp i ett akut läge valde vi att hjälpa till. Det är ett beslut vi står för.

Vi ska även komma ihåg att i IVO:s polisanmälan framgår det att IVO anser att verksamheten i det aktuella boendet är sund.

Men ert boende var ju trots allt inte godkänt av IVO, är detta verkligen okej?

Att få ett boende godkänt tar lång tid som en följd av långa handläggningstider. Att invänta det hade inte hjälpt de ensamkommande barn som behövde akut hjälp där och då. Ingen kunde säga vart de skulle ta vägen under tiden. Därför valde vi att hjälpa till.

Mölndals kommun hade redan tidigare, under hösten 2014, pekat på den akuta situationen i kommunen (se inslag i SVT Västnytt från den 2 september 2014: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/kommuner-struntar-i-flyktingbarn)

Har ni ansökt om tillstånd nu då?

Ja. Problemet är att IVO:s handläggningstider är långa, det tar flera månader i nuvarande situation. Samtidigt fortsätter den akuta platsbristen som drabbar de ensamkommande flyktingbarnen.

Ökade era intäkter tack vare dessa barn?

Nej, detta boende hade varit fullt ändå då det råder platsbrist. Det här handlade om att hjälpa till akut.

Är ersättningsnivåerna högre för dessa ensamkommande barn?

Nej, det är samma ersättningsnivå. Att vi valde att hjälpa kommunen och de ensamkommande barnen i ett akut läge hade enbart att göra med ansvarskänsla. Platserna hade använts ändå då det råder stor platsbrist.

Hur många ensamkommande flyktingbarn rörde det sig om?

Vi hjälpte totalt 9 ensamkommande flyktingbarn i en akut situation.

Finns några av dem kvar i ert boende nu?

Nej. Vi valde att respektera IVOs bedömning trots att den inte var juridiskt prövad och bad kommunen flytta barnen till andra boenden.

Vad visar kvalitetskontrollerna som görs hos er för denna typ av boende?

Vår verksamhet granskas regelbundet av IVO. Dessutom genomför kommunen miljötillsyn. Granskningen sker både i annonserad och oannonserad form. De granskningar som gjorts hittills har visat goda resultat.

Vi ska även komma ihåg att i IVO:s polisanmälan framgår det att IVO anser att verksamheten i det aktuella boendet är sund.

Svar på frågor rörande GT/Expressens granskning av träningsboende med stöd och tillsyn som upphandlats av Mölndals kommun

Vi välkomnar alltid medias granskning och allmänhetens intresse för oss och för branschen. Vi har varit öppna och tillmötesgående gentemot GT/Expressens reporter vid samtliga intervjutillfällen. Av samma orsak lägger vi ut svar på nedanstående frågor på vår hemsida. Om du har andra frågor är du välkommen med dem, så svarar vi så fort vi kan.

Vad tycker ni om granskningen?

Vi välkomnar alltid medias intresse för oss och för branschen. Samma sak gäller för frågor från allmänheten. Detta är något vi är mycket måna om.

Vi är även måna om att våra medarbetare ska känna trygghet när de uttalar sig i media i egenskap av privatpersoner om de vill, då även detta är viktigt ur ett öppenhetsperspektiv.

Har ni svarat på medias frågor?

Ja, vi har varit helt öppna gentemot GT/Expressens reporter. Han har intervjuat Caremore Migrations VD vid ett flertal tillfällen per telefon och han har varit hos oss. Detta har vi välkomnat. Vi har varit måna om att han skulle få svar och tillgång till all fakta han efterfrågade. Samtidigt har vi varit angelägna om att skydda våra ungdomars identitet och värna om deras integritet, vilket vi uppskattar att GT/Expressen också tagit hänsyn till.

Varför hamnade inte intervjuerna med Caremore Migrations VD i tidningen?

Det är en fråga för GT/Expressen.

Det talas om lägenheter i artiklarna, vad är det får tjänst ni erbjuder egentligen?

Det handlar inte om att vi hyr ut lägenheter utan vi erbjuder en tjänst i en hel boendekedja. Vad vi erbjuder är träningsboende med stöd och tillsyn till ungdomar som flytt från allt. Dessa träningsboenden är en del i den boendekedja som vi erbjuder och som syftar till att ungdomarna ska integreras på ett bra sätt i samhället.

De får tillgång en lägenhet med möbler och hushållsartiklar samt ersättning för mat. Baserat på individuella behov får ungdomarna dessutom telefonkort, dator, tv, busskort på Västtrafik och andra resor samt bidrag till individuella fritidsaktiviteter, som exempelvis träningskort. De får exempelvis även receptbelagd medicin, hygienartiklar och sjukvård vid behov.

Dessutom ingår stöd och tillsyn av kompetent personal dygnet runt och med syfte att hjälpa ungdomarna ut i samhället. Det kräver kompetenser i form av socionomer, psykologer, läkare och behandlingsassistenter, vilket medför kostnader för löner, sociala avgifter och vidareutbildning samt handledning. Utöver medarbetarnas engagemang och kompetens erbjuds ungdomarna gemensamma fritidsaktiviteter i deras tidigare boende.

Vi har fantastiska medarbetare som möter ungdomar i kris. Våra medarbetare pratar flera språk och har bred kunskap om andra kulturer, ett flertal av dem har själv kommit som nyanlända till Sverige och vet vad det innebär. Vi har bemanning dygnet runt i våra boenden och ständigt personal i beredskap och jour, om det behövs. Vi tycker att det här arbetet är viktigt. Vår huvuduppgift är att genom kompetenta medarbetare, bemöta ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar med respekt och ödmjukhet, vägleda dem in i samhället, för att därefter lotsa dem till ett självständigt liv i Sverige. Vi vill bygga en bra standard för dessa barn och ungdomar som flytt från sitt hemland. De har lämnat allt bakom sig med hopp om en framtid i trygghet och demokrati. Vi vill att de ska lyckas.

Till saken hör också att vi inte äger de lägenheter som omfattas av GT/Expressens granskning. De hyrs ut av privata fastighetsägare på den öppna hyresmarknaden, i vanliga bostadsområden, för att våra ungdomar ska kunna integreras i samhället.

Enligt GT/Expressen är kostnaden 68 850 kr per månad, stämmer det?

Deras exempel är hämtat ur en upphandling som gjordes av Mölndals kommun för två år sedan. I samband med den inkom Caremores dåvarande ledning med ett anbud. Här angavs avgiften för träningsboende med stöd och tillsyn till 2 295 kr per dygn, vilket medför 68 850 kr per månad. Alla våra anbud är offentliga, vilket gör att alla som vill kan läsa dem.

Har ni förståelse för att folk kan tycka att det rör sig om mycket pengar?

Ja, vi har full förståelse för det. Det är även viktigt att komma ihåg att våra avgiftsnivåer har sjunkit, vilket framgår av nyare anbud. Den upphandling som GT/Expressen granskar genomfördes för två år sedan, under andra förutsättningar med en annan koncernchef.

Hur mycket tjänar Caremore på dessa träningsboenden med stöd och tillsyn?

I de boenden som regleras i avtalet med Mölndals kommun har vi en lönsamhet, före skatt och kostnader för lån, på 21 procent. För närvarande har vi 5 ungdomar som får denna typ av insatser. Det överskott som uppstår återinvesteras i huvudsak i verksamheten.

Det är även viktigt att komma ihåg att våra avgiftsnivåer har sjunkit, vilket framgår av de nyare anbud vi lämnat in.

Vad innebär att investera i verksamheten för er?

Först och främst handlar det om att vidareutveckla den verksamhet vi har i form av vidareutbildning av medarbetare, rekrytering av medarbetare till nya specialisttjänster och utveckling av nya behandlingsmetoder.

Dessutom startar vi nya enheter där det finns behov, vilket medför stora investeringar och kostnader för uppstart.

Vilka ungdomar är det som får träningsboende med stöd och tillsyn?

Det är flyktingungdomar som har lämnat allt bakom sig med hopp om en framtid i trygghet och demokrati. Vi erbjuder dem boendekedja från HVB till träningsboende med stöd och tillsyn för integration i samhället.

Hur många ungdomar rör det sig om?

I början av maj, när detta skrivs, har vi totalt 5 ungdomar i träningsboende med stöd och tillsyn.

Hur många medarbetare har ni per ungdom?

I en verksamhet finns det personal som jobbar direkt med ungdomarna, personal som arbetar med kringliggande verksamhetsstöd och personal som arbetar med administration för att verksamheten skall kunna fungera.

För dessa 5 ungdomar finns det krav på tillsyn av en och samma behandlingspedagog under 9 timmar i deras träningslägenhet per vecka. Det innebär att 1 heltidstjänst omfattas av tillsyn.

Därutöver har ungdomarna kontakt med sitt tidigare boende där de alltid är välkomna och har tillgång till all kompetens i form av behandlingsassistenter med specialistutbildning och socionomer. Detta gäller när som helst på dygnet och i den omfattning som ungdomen behöver – här finns ingen bortre gräns.

Dessutom har vi personal som stöttar med ledning, kvalitet- och verksamhetsutveckling och administrativa frågor.

Betalar ni ut höga löner till era medarbetare?

Vi erbjuder en lönenivå som är i nivå med övriga branschen, utifrån den information vi har om lönenivåer för motsvarande kompetens och erfarenhet. Vi lägger även stor vikt vid att vara en attraktiv arbetsgivare när det gäller arbetsmiljö, en organisationskultur och kompetensutveckling.

Tar ni lika mycket betalt framöver?

Nej. Våra avgiftsnivåer har sjunkit löpande de senaste två åren, vilket framgår av de anbud vi lämnat in. Vår bedömning är att ersättningsnivåerna är lägre idag och kommer att bli lägre i framtiden, vilket vi förbereder oss för.