Svar på frågor rörande GT/Expressens artikel den 19 augusti om vinster kopplat till boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Vi välkomnar alltid medias granskning och allmänhetens intresse för oss och för branschen. Vi har därför varit öppna och tillmötesgående gentemot GT/Expressens reporter. Av samma orsak lägger vi ut svar på nedanstående frågor på vår hemsida. Om du har andra frågor är du välkommen med dem, så svarar vi så fort vi kan.

Vad tycker ni om granskningen?

Vi välkomnar alltid medias intresse för oss och för branschen. Samma sak gäller för frågor från allmänheten. Detta är något vi är mycket måna om.

Vi är även måna om att våra medarbetare ska känna trygghet när de uttalar sig i media i egenskap av privatpersoner om de vill, då även detta är viktigt ur ett öppenhetsperspektiv.

I Expressen står att Caremores koncernchef inte vill kommentera vinstökningen när Expressen ringer. Hur har ni svarat på medias frågor?

Vi har varit helt öppna gentemot GT/Expressens reporter och vi har svarat på samtliga frågor. Vi bad om att få frågorna skriftligen eftersom vi månar om att svaren är väl underbyggda och korrekta. Detta är viktigt för samtliga parter, inte minst läsarna och ytterst de ensamkommande barnen och ungdomarna.

Vi har även erbjudit oss att faktagranska artikeln, för att undvika felaktigheter. GT/Expressen valde att inte göra det. Det har dessvärre lett till att det finns fel i texten.

På första sidan i Expressen är det en bild på Caremores koncernchef och huvudägare med texten. ”De tjänar 72000 på flyktingar om dagen”. Stämmer det?

Nej. Skulle vi göra ett resultat på 72 000 per dag innebär det en vinst på 26,3 Mkr, så det stämmer inte. Vår verksamhet och ekonomi ser i själva verket ut enligt följande: Caremore bedriver två huvudverksamheter. Den ena verksamheten är inriktad på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykosocial och psykiatrisk problematik.

Den andra verksamheten, Caremore Migration, är inriktad på att hjälpa ensamkommande flyktingbarn genom hela boendekedjan. Bolaget Caremore Migration AB omsatte 34,9 Mkr och redovisade 8,5 Mkr i vinst, efter finansiella poster – men utan att gemensamma overheadkostnader dragits bort. Detta är bara en del av resultatet. Ser man till hela koncernen, omsatte den 77 Mkr (justerat för en fusion) och redovisade en vinst efter finansiella poster på 10,3 Mkr, vilket ger en vinstmarginal på drygt 13 procent. Från det avgår 2,6 Mkr i skattekostnader. Kvar blir 7,7 Mkr totalt, för hela koncernen – vilket motsvarar en vinstmarginal om 10 procent.

För den verksamhet som inriktas på att hjälpa ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har ni en omsättning på 34,9 Mkr och visar en vinst efter finansiella kostnader på 8,5 Mkr. Det innebär en vinstmarginal på 24,2 procent. Jämfört med 2013 är det en ökning med 338 procent. Är det rimligt?

Vi har full förståelse för att dessa siffror väcker uppmärksamhet. Det som dock inte redovisas är att vi samtidigt expanderat våra verksamheter med nya enheter. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi är mitt i en exceptionell situation, med en enorm efterfrågan på boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Detta bekräftas av nedanstående siffror.

• Under 2013 ansökte 4 000 ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar om asyl hos migrationsverket.

• 2014 ökade antalet till drygt 7 000.

• Prognosen för 2015 är 12 000 ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar.

Utvecklingen har inneburit att vår verksamhet ökat kraftigt i omfattning, vilket i sin tur medför stora investeringar i boenden, medarbetare och kompetens – något som kommer att tynga resultatet för 2015 på ett betydande sätt. Samtidigt har kommunernas ersättningsnivå i upphandlingarna minskat. Dygnspriserna uppgår sommaren 2015 till cirka 1 900 kr per vårddygn. Jämfört med upphandlingarna 2014 är det en prissänkning med cirka 20 procent. Även detta kommer att få negativ effekt på vår lönsamhet för 2015.

Om prognosen för 2015 är så hög som 12 000 ensamkommande hur bedömer ni då att vinstutvecklingen blir för verksamhetsåret 2015?

Vinstmarginalen för Caremore Migration AB var, som beskrivits i svaret ovan, hög för 2014. Allt tyder på att den kommer att sjunka framöver. Vi bedömer att Caremore 2015 redovisar en vinstmarginal i koncernen på drygt 10 procent och att Caremore Migration redovisar ungefär motsvarande vinstmarginal. Orsakerna till en lägre vinstnivå är att vi genomför omfattande investeringar i boenden, medarbetare och kompetens. Dessutom sjunker ersättningsnivåerna. Sommaren 2015 var ersättningsnivån cirka 20 procent lägre jämfört med upphandlingarna 2014.

I artikeln nämns att Caremores ägare tog ut en aktieutdelning från Feelmore på 2 Mkr. Hur hänger det ihop med Caremores verksamhet?

Feelmore är ett bolag som grundat och investerat pengar i Caremores verksamhet. Under åren har huvudägaren skjutit till medel för att driva verksamheten med hög kvalitet och inte tagit ut någon aktieutdelning – allt har återinvesterats i verksamheten. Utdelningen som nämns i GT/Expressen är inte kopplad till verksamheten för vård, behandling och stöd till ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, utan är kopplad till en helt annan verksamhet.

I texten står det att Caremore fått ett nytt kontrakt på 12 garanterade flyktingplatser per och att kontraktsvärdet är 8 Mkr. Vad är det ni erbjuder för dessa pengar?

Först och främst är det viktigt att poängtera att detta kontrakt vilar på en offentlig upphandling med Mölndals stad, där vårt erbjudande ansågs ge hög kvalitet i relation till pris. Det rör sig om så kallade transitplatser, så att de får god omvårdnad innan de får komma till sin nya hemkommun.

Här är det viktigt att även förtydliga vad som faktiskt ingår i våra platser. Det handlar exempelvis inte om att vi hyr ut lägenheter. Vad vi erbjuder är boende med stöd och tillsyn till ungdomar som flytt från allt. Dessa boenden är en del i den boendekedja som vi erbjuder och som syftar till att ungdomarna ska integreras på ett bra sätt i samhället.

Dessutom ingår stöd och tillsyn av kompetent personal dygnet runt och med syfte att hjälpa ungdomarna ut i samhället. Det kräver kompetenser i form av socionomer, psykologer, läkare och behandlingsassistenter, vilket medför kostnader för löner, sociala avgifter och vidareutbildning samt handledning.

Vi har fantastiska medarbetare som möter ungdomar i kris. Våra medarbetare pratar flera språk och har bred kunskap om andra kulturer, ett flertal av dem har själv kommit som nyanlända till Sverige och vet vad det innebär. Vi har bemanning dygnet runt i våra boenden och ständigt personal i beredskap och jour, om det behövs. Vi tycker att det här arbetet är viktigt. Vår huvuduppgift är att genom kompetenta medarbetare, bemöta ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar med respekt och ödmjukhet, vägleda dem in i samhället, för att därefter lotsa dem till ett självständigt liv i Sverige. Vi vill bygga en bra standard för dessa barn och ungdomar som flytt från sitt hemland. De har lämnat allt bakom sig med hopp om en framtid i trygghet och demokrati. Vi vill att de ska lyckas.

I artikeln står det även att Rickard Weber är VD på Caremore. Stämmer det?

Nej, det stämmer inte. Rickard Weber är huvudägare och arbetar sedan mars inte operativt i bolaget och han är inte medlem i bolagets styrelse. Till saken hör att vi har erbjudit Expressen att faktagranska det som står i artikeln innan den publiceras men Expressen valde att inte låta oss göra det, vilket förklarar varför det blivit fel.