Vård och behandlingsenheter

Caremore Skogsbrynet HVB & resursskola

Caremore Skogsbrynet bedriver sedan 1994 HVB-verksamhet för ungdomar i åldrarna 13 – 18 år. Verksamheten riktar sig till ungdomar med en psykosocial problematik och har en tydlig miljöterapeutisk ansats. Personalen har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen och har spetskunskap inom bland annat MI och KBT. Skogsbrynets skola är en fristående resursskola, 7-9, som i första hand tar emot elever placerade på HVB-hemmet. Skolverksamheten bedrivs i en egen miljö ca 200 meter från Skogsbrynet.

Tf. Enhetschef: Marie Björkman, 0703-18 02 88, marie.bjorkman@caremore.se
Tf.
samordnare: Magnus Vikner, 0761-42 33 81, magnus.vikner@caremore.se
Boendet: 0301-428 44
Antal platser: 8 HVB-platser för flickor och pojkar 13-18 år, 4 platser för utsluss samt 8 platser i skolan.
Läs mer

Caremore Torpa

I två vackra skolbyggnader från 1892 som byggdes om till ett boende på -70 talet finns det tre avdelningar som vardera rymmer 4 platser för pojkar 14-16 år, 4 platser för pojkar 16-20 år samt 6 platser för pojkar 13-17 år.

Enhetschef: Agneta Höglund, 0706-23 02 72, agneta.hoglund@caremore.se
Bitr. enhetschef: Frida Kiessling, 0720-50 51 43,  frida.kiessling@caremore.se
Antal platser: 4 platser för pojkar 14-16 år samt 4 platser för pojkar 16-20 år, grupperna vårdas åtskilda på varsitt våningsplan. På ”Lilla Torpa” finns 6 platser för pojkar 13-17 år.
Läs mer

Caremore Hulebäck

Caremore Hulebäck är en nystartad verksamhet som har 6 platser för pojkar i åldern 14-18 år med en omfattande beteendeproblematik, begynnande missbruk samt kriminalitet. Verksamheten tar emot placeringar enligt SoL och LVU och har 6 platser. Caremore Hulebäck är en lantligt belägen gård utanför Lidköping med ett lugnt och naturskönt läge.                                                                                               Enhetschef: Zeliko Antic, 0720-503330, zeliko.antic@caremore.se                                                                  Bitr.enhetschef: Jan Thorvaldsson, 0728-53 88 69, jan.thorvaldsson@caremore.se                                               Antal platser: 6 platser för pojkar 14-18 år som vårdas enligt SoL och LVU.
Läs mer

Caremore Änggården

I ett vackert och nyrenoverat trähus i de äldre delarna av Änggården ligger Caremores nyaste enhet med plats för 6 pojkar med psykosocial problematik. Med Slottskogen runt hörnet och närhet till staden är det en perfekt miljö för pojkar från Göteborg med omnejd.

Verksamhetens innehåll är en miljöterapeutisk ansats med en tydlig vardagsstruktur. Varje ungdom får utifrån sina unika förutsättningar och behov, en individuell behandlingsplanering som har ett salutogent tankesätt.

Målet är att maximera vinsterna av deras styrkor och prosociala intressen samt att minimera deras riskbeteenden. Personalen arbetar även med att lära dem nya, socialt acceptabla sätt att agera och hantera sina känslor.

Den unge skall under hela placeringen vara involverad i sin egen behandlingsplanering och tillsammans med sina kontaktpersoner och övriga professionella, upprätta kortsiktiga och långsiktiga mål för sin behandling.

Personalen har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Inom personalgruppen finns behandlingspedagoger, socialpedagog, MI-utbildad personal samt personal med kompetens inom återfallsprevention. Personalgruppen handleds av leg. Psykolog.

Enhetschef: Tf. Marie Björkman, 0703-18 02 88, marie.bjorkman@caremore.se
Placeringsförfrågningar: Blerim Taraku, 0769-48 62 48,  blerim.taraku@caremore.se
Antal platser: 6 platser för pojkar 14-18 år med psykosocial problematik som vårdas enligt SoL och LVU
Ramavtal
Läs mer om våra ramavtal här

Caremore Frejagatan

I trivsamma och hemlika lokaler mitt i centrala Mölndal öppnar nu Caremore en ny flickenhet. Enheten har plats för sex flickor i åldrarna 14 t.o.m. 18 år som har problem med social interaktion i relationen till föräldrar och kamrater och har en bristfällig eller havererad skolgång. De kan ha beteendeproblematik, ett vagabonderande liv och ett destruktivt umgänge.

Målet med verksamheten är att hjälpa den enskilde att utveckla sin sociala kompetens, utveckla varaktiga relationer, förändra destruktiva beteendemönster och hitta nya strategier för att fungera hemma och i samhället.

Verksamhetens arbetssätt vilar på en miljöterapeutiskt grund med tydlig vardagsstruktur.

Personalen är rollmodeller för de unga genom att i olika vardagssituationer vara trygga förebilder och visa andra förhållningssätt än de som de tidigare använt. Förutom social färdighetsträning kommer de enskilda att utveckla praktiska färdigheter för att kunna ta ansvar för sin livsföring, så som ekonomi, skolgång, hemmets skötsel, matlagning och inköp.

Behandlingsmetoder som verksamheten kommer att använda sig av är RePuls, MI, kognitiva, manualbaserade programverksamheter samt nätverkskartor, Katkit och KBT-baserade metoder.

Kvalificerad behandling kan vid behov ges genom extern expertis, t.ex. BUP eller konsultläkare som har psykolog- och/eller psykiatrikompetens.

Personalen kommer inledningsvis att lära känna den enskilde och utforma en strukturerad och ändamålsenlig tillvaro. Den enskilde kommer att skapa en livslinje i form av nätverkskartor. Verksamheten kommer att göra skattningar och observera utifrån ett skattningsformulär. Kartläggning av risk- och skyddsfaktorer ska genomföras som sedan kommer att ligga till grund för varje individs behandlingsschema där de individuella behandlingsinsatserna är planerade utifrån uppdraget och genomförandeplanen. Verksamheten kommer att arbeta för att den enskilde får en fungerande skolgång eller annan strukturerad daglig sysselsättning.

Familjesamtal ska erbjudas i syfte att möjliggöra en fungerande familjesituation efter utskrivning.

Personalen har högskoleutbildning, KY-utbildning eller folkhögskoleutbildning inom beteendevetenskap, socialt arbete, psykologi eller pedagogik. Det finns även spetskompetens inom nätverksarbete, familjearbete, ART, RePuls och MI. Personalen handleds av leg. Psykolog.

Enhetschef: Sofie Starander, 0766-77 35 38, sofie.starander@caremore.se
Placeringsförfrågningar: Blerim Taraku, 0769-48 62 48,  blerim.taraku@caremore.se
Boendet: caremorefrejagatan@caremore.se, 031-3616924.
Antal platser: 6 platser för flickor 14-18 år med psykosocial problematik som vårdas enligt SoL och LVU

Caremore Ödsmåls Berg

I Stenungsunds kommun ligger vår nya enhet Caremore Ödsmåls Berg. Enheten ligger naturskönt i ett hus från tidigt 1900-tal. Insidan är nyrenoverad och pojkarna erbjuds ljusa, rymliga rum med mysiga gemensamhetsutrymmen.  På enheten tar vi emot 7 pojkar i åldern 14-18 år med psykosocial problematik, beteendeproblematik, svårigheter i skolgång eller en vagabonderande livsstil.

Personalen som arbetar på enheten har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen och erbjuder en trygg och stabil behandlingsmiljö. Personalen har vidareutbildning inom nätverksarbete, återfallsprevention, MI, RePulse mm. Personalen handleds av legitimerad handledare.

Adress: Caremore Ödsmåls Berg, Hemmet Berg 430, 444 95 Ödsmål
Tf. Enhetschef: Marie Björkman, marie.bjorkman@caremore.se, tel: 0703-18 02 88
Biträdande enhetschef
 : Burim Taraku, burim.taraku@caremore.se, tel: 0720-50 53 80
Tel.nr till enheten: 0303-252635/-36

Caremore Varla

Målgrupp; Sju pojkar och flickor i åldern 14 år t.o.m. 18 år. Ungdomarna har en psykologisk skörhet till följd av tidigare trauman och riskerar att skada sin hälsa och utveckling genom att missköta sin skolgång, rymma hemifrån och ha ett negativt umgänge. Ungdomarna kan ha bristande impulskontroll, problem att interagera med familj och kamrater och ett vagabonderande liv. Ungdomar som har ett aktivt missbruk eller tung kriminalitet kan inte placeras i verksamheten.

Föreståndare: Agneta Höglund, agneta.hoglund@caremore.se tel. 0706-23 02 72
Platsansvarig: Blerim Taraku, blerim.taraku@caremore.se tel. 0769-48 62 48
Tel till enheten: 0739-91 07 92
Adress: Bengtsgårdsgatan 20, 434 36 Kungsbacka
Läs mer

Caremore Hakefjorden

Under hösten 2017 kommer Caremore Hakefjorden att öppnas med 16 platser för barn och unga 13-20 år fördelat på 3 avdelningar med 5/5/6 platser. Mer information följer under augusti 2017.

Placeringsförfrågningar:

Blerim Taraku, 0769-48 62 48 blerim.taraku@caremore.se

Ramavtal

 

Läs mer om våra ramavtal här

Stödboende och utslussningsverksamhet Caremore Eriksberg

Caremore stödboende, öppenvård och träningsboende

Caremore erbjuder stödboende, förstärkt träningsboende och vänder sig till ungdomar i åldern 16-20 år. Vi arbetar även med ungdomar som vill bryta från tidigare missbruk eller begynnande kriminalitet. Caremores lägenheter är ettor och finns i en fastighet på Eriksberg i Göteborg. De är fullt möblerade och utrustade. Den unge lever på försörjningsstödsnormen.

Så arbetar vi

Vi arbetar utifrån uppdrag/vårdplan från socialtjänsten och utgår utifrån den verklighet och vardag som ungdomen lever i. Behandlingsassistenter och boendepersonal arbetar genom att individuellt anpassa olika insatser utifrån ungdomens behov. De planerade träffar man genomför omfattar tio timmar i veckan fördelat på ca tre tillfällen. Vid behov finns personal tillgänglig dygnet runt. Varje ungdom görs aktivt delaktig i sin egen planering där man gemensamt upprättar en genomförandeplan. I arbetet involveras nätverket runtomkring och i takt med ungdomens framsteg får hon/han mer ansvar och träning i att sköta sin livsföring. Varje individ skall ha en fungerande sysselsättning såsom skola, praktik eller arbete. Vi arbetar med att skaffa strategier eller förstärka strategier som skall hantera det som individen möter i vardagen. Vi arbetar också med att skaffa organiserad fritidssysselsättning och en fungerande fritid.

Så här kan en placering se ut

Genomförandeplanen görs i samarbete med ungdomen och målen sätts utifrån vad han/hon önskar och kan motiveras till. Utlåtanden som skrivs om ungdomen gås igenom och här får han/hon bidra med kompletterande eller avvikande åsikter. Ungdomen deltar på behandlingsmöten och målsättningen är att han/hon är den som talar mest på dessa möten. Familjen görs delaktig i det som är möjligt och i den utsträckning som fungerar för de respektive familjemedlemmarna.

Genomförandeplanen utgår ifrån BBIC
-arbete med hälsa genom att ta hand om sin kropp, sköta sin hygien och sin dygnsrytm samt att hålla sig nykter och vara drogfri.
-arbete med omvårdnad av hem enligt ADL
-arbete med sysselsättning – skola, praktik eller arbetssökande ingår i behandlingen. Behandlingsassistenten stöttar ungdomen i att komma till sysselsättningen, att stanna kvar där samt att genomföra och avsluta. Det kan handla om praktiska saker som att väcka, erbjuda läxhjälp, hitta praktikplats och ha kontakt med lärare, praktikhandledare, syo och rektor.

Behandlingsassistenten arbetar genom hela processen med den unges identitet, självkänsla och självbild. Man arbetar med socialt uppträdande, gör begripligt hur den unges beteende påverkar omgivningen och vilka konsekvenser det får för en själv. Vidare arbetar man med den unges förmåga att klara sig själv i allt levnadspraktiska och självförtroenderelaterade situationer.
Mycket tid ägnas åt ungdomens nätverk där man aktivt arbetar med att hitta långsiktiga förhållningssätt till olika typer av relationer, både de bra och de dåliga. Stort fokus läggs på det sociala uppträdandet och vägledning inom samhällets olika instanser.
Caremore möjliggör umgänge och kommunikation med ungdomens familj om den finns långt borta – det kan vara resor till och från hemmet eller telefonsamtal med tolk till föräldrar i andra länder.

Enhetschef: Blerim Taraku, mobil: 0769-486248, e-post: blerim.taraku@caremore.se