Caremore Frejagatan

Föreståndare: Sofie Starander, sofie.starander@caremore.se, Mobil: 0766-77 35 38
Boendet: caremorefrejagatan@caremore.se, 031-361 69 24.
Antal platser: 6st platser för flickor,14-18 år, SoL och LVU 

Målgrupp

Flickor mellan 14 till 18 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik som vårdas enligt SoL samt LVU.

Verksamhetens innehåll och mål

Målet med verksamheten är att hjälpa den enskilde att utveckla sin sociala kompetens, utveckla varaktiga relationer, förändra destruktiva beteendemönster och hitta nya strategier för att fungera hemma och i samhället.

Verksamhetens arbetssätt vilar på en miljöterapeutiskt grund med tydlig vardagsstruktur.

Personalen är rollmodeller för de unga genom att i olika vardagssituationer vara trygga förebilder och visa andra förhållningssätt än de som de tidigare använt. Förutom social färdighetsträning kommer de enskilda att utveckla praktiska färdigheter för att kunna ta ansvar för sin livsföring, så som ekonomi, skolgång, hemmets skötsel, matlagning och inköp.

Behandlingsmetoder som verksamheten kommer att använda sig av är RePuls, MI, kognitiva, manualbaserade programverksamheter samt nätverkskartor, Katkit och KBT-baserade metoder.

Kvalificerad behandling kan vid behov ges genom extern expertis, t.ex. BUP eller konsultläkare som har psykolog- och/eller psykiatrikompetens.

Familjesamtal ska erbjudas i syfte att möjliggöra en fungerande familjesituation efter utskrivning.

Kompetens
Personalen har högskoleutbildning, KY-utbildning eller folkhögskoleutbildning inom beteendevetenskap, socialt arbete, psykologi eller pedagogik. Det finns även spetskompetens inom nätverksarbete, familjearbete, ART, RePuls och MI. Personalen handleds av leg. Psykolog.

Ramavtal

Läs mer om våra ramavtal här