Caremore Varla

Adress: Bengtsgårdsgatan 20, 434 36 Kungsbacka
Enhetschef: Agneta Höglund, agneta.hoglund@caremore.se tel: 0706-23 02 72
Tf. samordnare: Mats Lundberg, mats.lundberg@caremore.se 
tel. 0761-42 33 81

Antal platser: 7 platser för pojkar 14-18 år som vårdas enligt SoL och LVU.

Verksamheten bedrivs i en hemlik villa i utkanten av Kungsbacka med skolor, idrottsanläggning och simhall inom promenadavstånd. Utanför huset finns en fin, lummig trädgård där verksamheten på vår och sommar kan njuta av grillkvällar och andra utomhusaktiviteter.

Målgrupp

Caremore Varla är en enhet som vänder sig till pojkar 14-18 år år med traumabaserad och / eller psykosocial  problematik som vårdas enligt SoL samt LVU och har 7 platser.

Verksamhetens innehåll och mål

Målet är att den unge skall få tillräckliga färdigheter för att med stöd av personalen ta ansvar för allmän daglig livsföring såsom skolgång, praktik, ledigheter med resor till och från verksamheten, ekonomi, städning, matlagning, inköp osv. När individen över tid klarar detta planeras för successiv utslussning ur verksamheten.

All behandlingsplanering görs i nära samarbete med placerande socialtjänst, vårdnadshavare samt ev. andra aktörer så som BUP, skola mm.

Grunden för verksamhetens innehåll är tydliggörande pedagogik en miljöterapeutisk ansats med en tydlig vardagsstruktur. Personalen kommer att arbeta strukturerat och med individuell planering för varje placerad ungdom. Varje ungdom får utifrån sina unika förutsättningar och behov, en individuell planering som har ett salutogent tankesätt. Målet är att minimera riskerna med ungdomarnas beteenden och maximera vinsterna av deras styrkor och prosociala intressen. Personalen arbetar även med att lära dem nya, socialt acceptabla sätt att agera och hantera sina känslor. Skolpliktiga ungdomar kommer att erbjudas skolgång via upparbetade kommunala kontakter. De ungdomar som inte är skolpliktiga kommer att erbjudas skolgång alternativt praktikplats eller att följa personalen i de dagliga sysslorna som utförs i  och utanför boendet. Social färdighetsträning kommer att ske kontinuerligt i konkreta situationer och i takt som anpassas individuellt till varje ungdom. Genom detta  kommer ungdomarna att  successivt förbättra sin sociala kompetens. Personalen kommer att finnas med och träna den unge, så att olika situationer känns igen, innan ungdomen ska hanterar dem på egen hand.  De vuxna utgör trygga förebilder, som visar ungdomen att det finns andra  förhållningssätt än de som ungdomen tidigare använt och som ger tillträde till den offentliga arenan på ett positivt sätt.

Kompetens

Personalen har eftergymnasial utbildning så som KY-utbildning eller folkhögskoleutbildning, eller adekvat högskoleutbildning som exempelvis socionom, socialpedagog eller med inriktning mot beteendevetenskap, socialt arbete, psykologi eller pedagogik.