Vi bryr oss mer!

Caremore Hemmet berg

Om enheten

I Stenungsunds kommun ligger vår enhet Hemmet Berg. Enheten ligger naturskönt i ett hus från tidigt 1900-tal och tar emot pojkar/unga män i åldrarna 14-20 år med omfattande psykosocial problematik eller ett socialt nedbrytande beteende.

Verksamhetschef: Sylvia Lundberg, 0720-50 23 36, sylvia.lundberg@caremore.se

Adress: Caremore Hemmet Berg, Hemmet Berg 430, 444 95 Ödsmål

Telefon boendet: 0303-25 26 35/-36

Antal platser: 7 platser för pojkar/unga män i åldrarna 14-20 år

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till pojkar/unga män i åldrarna 14-20 år med omfattande psykosocial problematik eller ett socialt nedbrytande beteende som vårdas enligt SoL eller LVU. Det socialt nedbrytande beteendet kan yttra sig genom bristfällig eller utebliven skolgång, bekymmer i den sociala interaktionen med vuxna och jämnåriga, bristande impulskontroll, en vagabonderande livsstil eller ett riskfyllt umgänge. Skillnaden i ålder mellan de placerade pojkarna/unga männen överstiger aldrig fem år.

Verksamhetens arbetssätt och metoder

Hemmet Berg har en miljöteurapeutiskt ansats och en tydlig struktur för att skapa en stabil och förutsägbar tillvaro. Den unge får genom rutiner och vägledning möjlighet att etablera en fungerande skolgång, en meningsfull fritid, en god fysisk och psykisk hälsa samt positiva relationer till vuxna och jämnåriga. 

Den unge får stöd och vägledning att bryta destruktiva mönster och beteenden och att ersätta dem med funktionella strategier. Genom personalens rollmodellering och strukturerade samtal får ungdomarna vägledning i att hantera och reglera känslor, impulser och konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vid samtliga placeringar upprättas en individuell genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan som är grunden i behandlingsarbetet för att kunna göra såväl kortsiktiga som långsiktiga mål tydliga. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam placering och att den unge ska känna delaktighet sker insatsernas utformning  i en nära dialog mellan den unge, vårdnadshavare, socialtjänst, Hemmet Bergs personal och eventuella andra aktörer i den unges professionella nätverk såsom BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) eller vuxenpsykiatrin, habilitering osv.

Hemmet Berg arbetar med ett lågaffektivt bemötande och genom individuella samtal utifrån MI (motiverande samtal), social färdighetsträning samt ADL (aktiviteter i det dagliga livet) för att hjälpa ungdomen till en fungerande och självständig vardag.Vid behov kan Hemmet Berg erbjuda programverksamhet i form av rePULSE, HAP (haschavvänjningsprogrammet), ÅP (återfallsprevention) och CFU (Cannabis för ungdomar).

Skola och sysselsättning

Det finns ett nära samarbete med närliggande skolor i Stenungssunds kommun.

Kompetens

I personalgruppen finns socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger mm. Personalen har vidareutbildning i rePULSE, psykiatriska svårigheter, neuropsykiatriska funktionsvariationer, lågaffektivt bemötande, MI (motiverande samtal).

Eftervård

Möjlighet finns till eftervård vid behov och kan bestå av exempelvis att personal från Hemmet Berg träffar den unge regelbundet under en period efter placeringens avslut för att skapa trygghet och de bästa förutsättningarna för den unge att lyckas hemma hos sina föräldrar eller i kommande placering i familjehem eller HVB.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.