Vi bryr oss mer!

Stödboende Caremore Eriksberg

Om enheten
Eriksbergs stödboende kommer att ändra inriktning till HVB i lägenhetsform. Är ni i behov av kortare placeringar på vårt stödboende har vi fortsatt möjlighet att ta emot fram till den 31/12.

Eriksberg är ett stödboende i form av lägenheter som ligger beläget på centrala Hisingen. Verksamheten tar emot ungdomar/unga vuxna i åldrarna 16-20 år som tidigare varit placerade för social problematik eller som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation.

Verksamhetschef: Emir Salihovic, 076-6775402, emir.salihovic@caremore.se

Samordnare: Emma Falk Vikström, 0720-505380 emma.falk.vikstrom@caremore.se

Antal platser: 14 platser för ungdomar/unga vuxna i åldrarna 16-20 år

Adress: Håkansgatan 1 A-D, 418 75 Göteborg

Målgrupp

Verksamheten riktar sig mot ungdomar/unga vuxna i åldern 16-20 år som  tidigare varit placerade för social problematik eller som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation. Det kan även vara ungdomar som kommit som ensamkommande barn till Sverige eller ungdomar som tidigare har har utsatt sig för risker genom missbruk eller kriminalitet.

Verksamhetens arbetssätt och metoder

På Eriksberg bor den unge i en fullt möblerad och utrustad lägenhet och lever på försörjningsstödsnormen. Den unge har en kontaktperson på Eriksberg och har 2-3 träffar per vecka beroende på insatsens utformning och den unges behov. Personal finns tillgänglig på plats på Eriksberg vissa tider enligt schema samt finns tillgänglig dygnet runt via telefon.

Den unge får stöd och vägledning för att etablera en fungerande skolgång eller annan sysselsättning, en meningsfull fritid, en god fysisk och psykisk hälsa samt positiva relationer till vuxna och jämnåriga.

Vid samtliga placeringar upprättas en individuell genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan som är grunden i behandlingsarbetet för att kunna göra såväl kortsiktiga som långsiktiga mål tydliga. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam placering och att den unge ska känna delaktighet sker insatsernas utformning  i en nära dialog mellan den unge, vårdnadshavare, socialtjänst, Eriksbergs personal och eventuella andra aktörer i den unges professionella nätverk såsom BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), habilitering osv.

Eriksberg arbetar med ett lågaffektivt bemötande och genom individuella samtal utifrån MI (motiverande samtal), social färdighetsträning, “Hitta rätt” och ADL för att hjälpa ungdomen till en fungerande och självständig vardag. Vid behov kan Eriksberg erbjuda programverksamhet i form av HAP (haschavvänjningsprogrammet), ÅP (återfallsprevention) och CFU (Cannabis för ungdomar).

Skola/sysselsättning

Det finns ett nära samarbete med närliggande skolor i Göteborgs kommun och de unge får stöd och vägledning för att etablera och upprätthålla en skolgång eller annan lämplig sysselsättning.

Kompetens

I personalgruppen finns socionomer, behandlingspedagoger, specialpedagog mm. Personalen har vidareutbildning i RePulse, psykiatriska svårigheter, neuropsykiatriska funktionsvariationer, lågaffektivt bemötande, MI (motiverande samtal). 

Eftervård

Möjlighet finns till eftervård vid behov och kan bestå av exempelvis att kontaktperson träffar den unge regelbundet under en period efter placeringens avslut för att skapa trygghet och de bästa förutsättningarna för den unge att lyckas i sitt nya självständiga boende, hemma hos sina föräldrar eller i kommande placering i familjehem eller HVB.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.