Vi bryr oss mer!

Stödboende Caremore Eriksberg

Om enheten

I en egen hyresfastighet på centrala Hisingen i Göteborg erbjuder Caremore Eriksberg stödboende, förstärkt träningsboende för ungdomar i åldern 16-20 år. Vi arbetar även med ungdomar som vill bryta från tidigare missbruk eller begynnande kriminalitet. Lägenheterna är ettor och tvåor och finns i en fastighet på Eriksberg i Göteborg. De är fullt möblerade och utrustade. Den unge lever på försörjningsstödsnormen. Personal finns tillgänglig dygnet runt per telefon och på plats i huset utifrån ungdomarnas behov. 

Verksamhetschef: David Legget, mobil: 0725-60 70 45, e-post: david.legget@caremore.se

Antal platser: 15 för ungdomar 16-20 år, 14 platser i vår fastighet och en i en fristående stuga i Kungsbacka kommun. 

Adress: Håkansgatan 1 A-D, 418 75 Göteborg

 

Så arbetar vi

Vi arbetar utifrån uppdrag/vårdplan från socialtjänsten och utgår utifrån den verklighet och vardag som ungdomen lever i. Behandlingsassistenter och boendepersonal arbetar genom att individuellt anpassa olika insatser utifrån ungdomens behov. Ungdomen träffar sin kontaktperson 1-2 timmar/vecka. Vid behov finns personal tillgänglig via telefon dygnet runt. Varje ungdom görs aktivt delaktig i sin egen planering där man gemensamt upprättar en genomförandeplan. I arbetet involveras nätverket runtomkring och i takt med ungdomens framsteg får hon/han mer ansvar och träning i att sköta sin livsföring. Varje individ skall ha en fungerande sysselsättning såsom skola, praktik eller arbete. Vi arbetar med att skaffa strategier eller förstärka strategier som skall hantera det som individen möter i vardagen. Vi arbetar också med att stötta den unge i att skaffa en organiserad fritidssysselsättning och en fungerande fritid.

Så här kan en placering se ut

Genomförandeplanen görs i samarbete med ungdomen och målen sätts utifrån vad han/hon önskar och kan motiveras till. Utlåtanden som skrivs om ungdomen gås igenom och här får han/hon bidra med kompletterande eller avvikande åsikter. Ungdomen deltar på behandlingsmöten och målsättningen är att han/hon är den som talar mest på dessa möten. Familjen görs delaktig i det som är möjligt och i den utsträckning som fungerar för de respektive familjemedlemmarna.

Genomförandeplan

-arbete med hälsa genom att ta hand om sin kropp, sköta sin hygien och sin dygnsrytm samt att hålla sig nykter och vara drogfri.
-arbete med omvårdnad av hem enligt ADL
-arbete med sysselsättning – skola, praktik eller arbetssökande ingår i behandlingen. Behandlingsassistenten stöttar ungdomen i att komma till sysselsättningen, att stanna kvar där samt att genomföra och avsluta. Det kan handla om praktiska saker som att väcka, erbjuda läxhjälp, hitta praktikplats och ha kontakt med lärare, praktikhandledare, syo och rektor.

Behandlingsassistenten arbetar genom hela processen med den unges identitet, självkänsla och självbild. Man arbetar med socialt uppträdande, gör begripligt hur den unges beteende påverkar omgivningen och vilka konsekvenser det får för en själv. Vidare arbetar man med den unges förmåga att klara sig själv i allt levnadspraktiska och självförtroenderelaterade situationer.
Tid ägnas också åt ungdomens nätverk där man aktivt arbetar med att hitta långsiktiga förhållningssätt till olika typer av relationer, både de bra och de dåliga. Stort fokus läggs på det sociala uppträdandet och vägledning inom samhällets olika instanser.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.