Caremore Skogsbrynet HVB & resursskola

Caremore Skogsbrynet HVB & resursskola

Vi bryr oss mer!

Caremore Skogsbrynet HVB & resursskola

Om enheten

I Marks kommun ligger Caremore Skogsbrynet HVB och resursskola som i en hemlik och ombonad miljö bedriver verksamhet för ungdomar i åldrarna 13-18 år sedan 1994. Skogsbrynets resursskola är en fristående grundskola för årskurs 7-9 med tillstånd från Skolinspektionen att bedriva undervisning och följer därmed skollag och läroplan. Skolverksamheten bedrivs i ljusa och luftiga lokaler ca 200 m boendet. 

Verksamhetschef: Sara Hart, 0705-34 00 57, sara.hart@caremore.se

Platschef: Emma Falk Vikström, 0720-50 53 80, emma.falk.vikstrom@caremore.se  

Rektor: Annica Gunnarsson, 0706-82 34 74, annica.gunnarsson@caremore.se

Adress: Caremore Skogsbrynet, Ösjövägen 1, 511 99 Sätila

Telefon: 0301-428 44

Antal platser: 8 HVB-platser för flickor och pojkar 13-18 år samt 8 platser i skolan. Placering kan ske med stöd av SoL eller LVU.

 

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till pojkar och flickor i åldrarna 13-18 år med psykosocial problematik, neuropsykiatriska funktionsvariationer eller psykiatriska svårigheter som vårdas enligt SoL eller LVU.

Verksamhetens innehåll & mål

Skogsbrynet har en miljöterapeutisk ansats och en tydlig struktur för att skapa en stabil och förutsägbar tillvaro. Den unge får stöd och vägledning för att finna verktyg och strategier att själv hantera negativa beteendemönster eller svårigheter i vardagen. Fokus läggs också på att förstärka den unges egna förmågor och resurser för att möjliggöra att den unge tar ansvar utifrån ålder och mognad. Stor vikt läggs vid rutiner och vardaglig struktur för att vägleda den unge att etablera en fungerande skolgång, en meningsfull fritid, en god fysisk och psykisk hälsa samt positiva relationer till vuxna och jämnåriga.

Vid samtliga placeringar upprättas en individuell genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan som är grunden i behandlingsarbetet för att kunna konkretisera såväl långsiktiga som kortsiktiga mål. För att den unge ska känna delaktighet i sin placering sker behandlingsarbetets utformning i en nära dialog mellan den unge, vårdnadshavare, socialtjänst och Skogsbrynets personal.

Skogsbrynets skola är en fristående grundskola för årskurs 7-9 med tillstånd från Skolinspektionen att bedriva undervisning och följer därmed skollag och läroplan. Skolverksamheten bedrivs i ljusa och luftiga lokaler ca 200 m boendet. HVB och skola har ett nära samarbete för att skapa trygghet och samsyn kring eleverna, vilket ytterligare förstärker den struktur som finns på Skogsbrynet.

Vid samtliga placeringar görs initialt en pedagogisk utredning för att alla elever ska få en individuellt anpassad skolgång. Alla elever på skolan arbetar utifrån sina egna förutsättningar och behov och utbildningen anpassas utifrån den nivå eleven befinner sig. Skolan har ett tydligt specialpedagogiskt perspektiv och ett lågaffektivt förhållningsätt. Den lilla elevgruppen resulterar i ett litet sammanhang och lugn miljö vilket i kombination med hög lärartäthet ger varje elev goda möjligheter att lyckas i sina studier.

Skola/sysselsättning

Skogsbrynets resursskola erbjuder skolgång för ungdomar på grundskolenivå och för studier på gymnasienivå finns flertalet valmöjligheter i Marks kommun eller närliggande kommuner.

Kompetens

I personalgruppen finns socionom, behandlingspedagoger mm. Personalen har kunskaper om RePulse, psykiatriska svårigheter, neuropsykiatriska funktionsvariationer, lågaffektivt bemötande, MI (motiverande samtal), KBT (kognitiv beteendeterapi) och DBT (dialektisk beteendeterapi).

Specialistkompetens

Nära samarbete finns Med. leg. läkare med neuropsykiatrisk och rättspsykiatrisk specialistkompetens, leg. psykolog och leg. sjuksköterska.

Utsluss

Möjlighet finns för utsluss eller eftervårdsuppdrag

Ramavtal

Läs mer om våra ramavtal här

Övriga etableringar

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.

Caremore Torpa

Caremore Torpa

Vi bryr oss mer!

Caremore Torpa

Om enheten

I natursköna Fjärås med närheten till havet finns Caremore Torpa – vårt HVB-hem för pojkar med diagnoser inom NPF, psykiatrisk eller psykosocial problematik.

I två vackra skolbyggnader från 1892 som byggdes om till ett boende på -70 talet finns det tre avdelningar som vardera rymmer 4/4/6 platser för pojkar 12-19 år. Med 600 kvm bostadsyta finns det rejält tilltagna ytor både för boende och andra aktiviteter. Det finns även stora tomtytor för uteaktiviteter och en busshållsplats strax utanför fastigheten.

Verksamhetschef: Agneta Höglund, mobil: 0706-23 02 72, agneta.hoglund@caremore.se
Platschef: Linda Gustafsson, mobil: 0720-50 51 43, linda.gustafsson@caremore.se
Adress: Torpa skolväg 6/11, 439 74 Fjärås
Telefon: 0300-54 40 20 
Antal platser: 14 platser för pojkar 12-19 år fördelade på 3 avdelningar. Pojkarna vårdas enligt SoL och LVU 

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till pojkar i åldrarna 12-19 år med neuropsykiatriska, psykosociala samt psykiatriska svårigheter som vårdas enligt SoL samt LVU.

Verksamhetens innehåll & mål

Verksamheten syftar till göra tillvaron förutsägbar och trygg för den unge för att därigenom förändra den unges negativa beteenden och till att lära dem nya, socialt acceptabla och funktionella strategier att hantera sina svårigheter på.

Basen för arbetet är tydliggörande pedagogik som skapar förutsägbarhet och minskar risken för frustration i vardagen. Pojkarna får mycket stöd i sin ADL-träning samt social färdighetsträning. Den unge har under hela tiden ett individuellt schema som utgår ifrån hans specifika behov och förmågor. All behandlingsplanering görs i nära samarbete med placerande socialtjänst, vårdnadshavare samt ev. andra aktörer så som BUP, LSS mm.

Målet är att den unge skall få tillräckliga färdigheter för att med stöd av personalen kunna ta ansvar för sin allmänna dagliga livsföring såsom skolgång, ledigheter med resor till och från verksamheten, ekonomi, städning, matlagning, inköp osv. När individen över tid klarar detta planeras för successiv utslussning ur verksamheten.

Skola/sysselsättning

Skola erbjuds antingen via Kungsbackas kommunala skolor eller adekvata friskolealternativ.

Kompetens

I personalgruppen finns socialpedagog, socionom, behandlingsassistenter mm. Personalen är utbildade inom NPF, Miljöterapi och KBT.

Verksamhetschefen är utbildad på autismprogrammet i Växjö. Torpa är bemannat dygnet runt.

Specialistkompetens

Vi har ett nära samarbete med leg. Läkare med neuropsykiatrisk och rättspsykiatrisk specialistkompetens, leg. Psykolog och leg. Sjuksköterska.

Personalen har utbildning och kompetens för att arbeta med pojkar med ätstörningar samt även för att arbeta med diabetes hos våra placerade. 

Utsluss

Möjlighet finns för utsluss eller eftervårdsuppdrag.

Ramavtal

Läs mer om våra ramavtal här

Övriga etableringar

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.