Vi bryr oss mer!

Caremore Frejagatan

Om enheten

Viktig information! I dagsläget tar vi inte emot några flickor på Frejagatan då vi inväntar nya lokaler. Kontakta gärna vår placeringssamordnare Annica Tollebäck för andra alternativ/ lösningar för den unge.

I en rymlig villa med uppväxt och lummig trädgård i centrala Mölndal ligger Frejagatan. Verksamheten tar emot flickor i åldrarna 13-18 år med psykosocial problematik eller ett socialt nedbrytande beteende. Här finns allt man kan önska sig med skolor, fritidsanläggningen Aktiviteten och Åby is- och simhall precis utanför dörren.

Verksamhetschef: Lisa Jakobsson, 0766-77 38 97, lisa.jakobsson@caremore.se
Samordnare: Sana Talbi, 0720-50 33 36, sana.talbi@caremore.se
Adress: Frejagatan 18 A, 431 44 Mölndal
Telefon: 031-361 69 24
Antal platser: 6 platser för flickor 13-18 år 

Målgrupp

Verksamheten riktar sig mot flickor i åldern 13-18 år med psykosocial problematik eller ett socialt nedbrytande beteende. Det socialt nedbrytande beteendet kan yttra sig genom att ungdomen har svårigheter i skolan, utvecklat ett självskadebeteende, ångest, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer och andra former av riskbeteenden.

Verksamhetens arbetssätt och metoder

Frejagatan har en miljöterapeutisk ansats med ett hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt. Stor vikt läggs vid rutiner och vardaglig struktur för att vägleda den unge att etablera en fungerande skolgång, en meningsfull fritid, en god fysisk och psykisk hälsa samt positiva relationer till vuxna och jämnåriga. Ungdomen får stöd och vägledning att bryta destruktiva mönster och beteenden och att ersätta dem med funktionella strategier. Genom personalens rollmodellering får ungdomarna vägledning i att hantera och reglera känslor, impulser och konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vid samtliga placeringar upprättas en individuell genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan som är grunden i behandlingsarbetet för att kunna konkretisera såväl långsiktiga som kortsiktiga mål. För att den unge ska känna delaktighet i sin placering sker insatsernas utformning i en nära dialog mellan den unge, vårdnadshavare, socialtjänst och Frejagatans personal.

Frejagatan arbetar med ett lågaffektivt bemötande och genom individuella samtal utifrån MI (motiverande samtal), social färdighetsträning, ADL, rePULSE för att hjälpa ungdomen till en fungerande och självständig vardag.

Skola/sysselsättning

Frejagatan har som mål att alla placerade ungdomar ska ha en fungerande skolgång eller en sysselsättning utifrån ungdomens förutsättningar. Det finns ett etablerat samarbete med grundskola som ligger 200 m från enheten och flertalet gymnasieskolor finns i närheten.

Skola/sysselsättning

Frejagatan har ett nära samarbete med närliggande skolor i Mölndals kommun för att skapa goda förutsättningar för att den unge ska ha en fungerande skolgång utifrån dennes individuella behov. 

Kompetens

I personalgruppen finns socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger mm. Personalen har vidareutbildning i RePulse, psykiatriska svårigheter, neuropsykiatriska funktionsvariationer, lågaffektivt bemötande, MI (motiverande samtal).

Eftervård

Möjlighet finns till eftervård vid behov och kan bestå av exempelvis att kontaktperson träffar den unge regelbundet under en period efter placeringens avslut för att skapa de bästa förutsättningarna för den unge att lyckas hemma hos sina föräldrar eller i kommande placering i familjehem eller HVB.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.