Vi bryr oss mer!

Caremore Torpa

Om enheten

Torpa ligger beläget i natursköna omgivningar i Kungsbacka kommun. Verksamheten bedrivs i två vackra skolbyggnader från 1892 som byggdes om till boende på 70-talet. Torpa tar emot pojkar i åldrarna 12-19 år med psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Verksamhetschef: Emir Salihovic, 076-677 54 02, emir.salihovic@caremore.se
Bitr Verksamhetsche: Eva Holm, 076-677 39 16, eva.holm@caremore.se
Adress: Torpa skolväg 6/11, 439 74 Fjärås
Telefon: 0300-54 40 20
Antal platser: 14 platser för pojkar i åldrarna 12-19 år fördelade på 3 avdelningar

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till pojkar i åldrarna 12-19 år med psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer eller psykiatrisk problematik som vårdas enligt SoL och LVU. Pojkarna kan ha riskbeteenden som yttrar sig genom svårigheter att följa regler och rutiner, svårigheter i socialt samspel och i relationen med vuxna och jämnåriga, ett hotfullt eller våldsamt beteende eller en bristande/havererad skolgång.

Verksamhetens metoder och arbetssätt

Torpas verksamhet har en miljöteuapeutisk ansats med ett hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt och är uppdelad på tre olika avdelningar för att skapa ett litet och tryggt sammanhang för den unge. Varje avdelning arbetar utifrån en traumamedveten omsorg med fokus på relationsskapande och en tydlig struktur. Pojkarna stöttas i ADL (aktiviteter i det dagliga livet) och socialt samspel  genom tydliggörande pedagogik och individuella planeringar anpassade utifrån den unges behov och förutsättningar. 

Den unge får stöd och vägledning för att etablera en fungerande skolgång, en meningsfull fritid, en god fysisk och psykisk hälsa samt positiva relationer till vuxna och jämnåriga.

Vid samtliga placeringar upprättas en individuell genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan som är grunden i behandlingsarbetet för att kunna göra såväl kortsiktiga som långsiktiga mål tydliga. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam placering och att den unge ska känna delaktighet sker insatsernas utformning  i en nära dialog mellan den unge, vårdnadshavare, socialtjänst, Torpas personal och eventuella andra aktörer i den unges professionella nätverk såsom BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), habilitering osv.

Torpa arbetar med ett lågaffektivt bemötande och genom individuella samtal utifrån MI (motiverande samtal), social färdighetsträning, “Hitta rätt” och ADL för att hjälpa ungdomen till en självständig och fungerande vardag. Vid behov kan de unge gå “programmet om dig själv” vilket är ett program baserat på KBT (kognitiv beteendeterapi) som syftar till att öka den unges självkännedom.

Skola/sysselsättning

Torpa har ett nära samarbete med närliggande skolor i Kungsbacka kommun för att möjliggöra en väl fungerande skolgång för den unge. 

Kompetens

I personalgruppen finns socialpedagoger, behandlingspedagoger, lärare mm. Personalen har vidareutbildning i miljöterapi, psykiatriska svårigheter, neuropsykiatriska funktionsvariationer, lågaffektivt bemötande, MI (motiverande samtal), KBT (kognitiv beteendeterapi).

Eftervård

Möjlighet finns till eftervård vid behov och kan bestå av exempelvis att kontaktperson träffar den unge regelbundet under en period efter placeringens avslut för att skapa de bästa förutsättningarna för den unge att lyckas hemma hos sina föräldrar eller i kommande placering i familjehem eller HVB.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.