Caremore Varla

Caremore Varla

Vi bryr oss mer!

Caremore Varla

Om enheten

arla ligger i en rymlig villa med en lummig trädgård i Kungsbacka kommun och har fritidsaktiviteter, gym och skolor inom gångavstånd. Verksamheten tar emot pojkar och flickor i åldrarna 14-20 år med psykologisk skörhet och svårigheter eller riskbeteenden utifrån trauma eller psykisk ohälsa.

Verksamhetschef: Khaled Ali, tel 070-227 35 43,
khaled.ali@caremore.se

Samordnare: Christina Evenås, tel 072-853 88 67  christina.evenas@caremore.se                         

Adress: Bengtsgårdsgatan 20, 434 36 Kungsbacka , 0300-52 18 27
Antal platser: 7 platser för pojkar och flickor i åldrarna 14-20 år

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till pojkar och flickor i åldrarna 14-20 år med psykologisk skörhet som vårdas enligt SoL eller LVU. Ungdomarna riskerar att till följd av tidigare trauma skada sin hälsa och utveckling genom en bristande eller havererad skolgång eller andra riskfyllda beteenden. Det kan yttra sig genom bristande impulskontroll, svårigheter i det sociala samspelet med vuxna och jämnåriga eller ett vagabonderande leverne.

Verksamhetens arbetssätt och metoder

Varla har en miljöterapeutisk ansats och en tydlig struktur för att skapa en stabil och förutsägbar tillvaro. Stort fokus läggs vid att skapa en hemlik och trygg miljö för att främja återhämtning och läkning för ungdomar som har negativa erfarenheter eller trauman. Den unge vägleds och stöttas kring att etablera en fungerande skolgång, en meningsfull fritid, en god fysisk och psykisk hälsa samt positiva relationer till vuxna och jämnåriga.

Den unge får genom strukturerade samtal och rollmodellering hjälp att arbeta fram funktionella strategier för att kunna hantera och reglera sina känslor och impulser, vilket också ger en god effekt i det sociala samspelet och i den unges sociala relationer. 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam placering och att den unge ska känna delaktighet sker insatsernas utformning  i en nära dialog mellan den unge, vårdnadshavare, socialtjänst, Varlas personal och eventuella andra aktörer i den unges professionella nätverk såsom BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), habilitering osv. Vid samtliga placeringar upprättas en individuell genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan som är grunden i behandlingsarbetet för att kunna konkretisera såväl långsiktiga som kortsiktiga mål. 

Varla arbetar med ett lågaffektivt bemötande och genom individuella samtal utifrån MI (motiverande samtal), social färdighetsträning, ADL, för att hjälpa ungdomen till en fungerande och självständig vardag. Vid behov kan Varla erbjuda programverksamhet så som rePULSE.

Kompetens

I personalgruppen finns socionomer, behandlingspedagoger, specialpedagoger mm. Personalen har vidareutbildning i traumamedveten omsorg, psykiatriska svårigheter, neuropsykiatriska funktionsvariationer, lågaffektivt bemötande, MI (motiverande samtal).

Skola/sysselsättning

Varla har ett nära samarbete med närliggande skolor i Kungsbacka kommun för att skapa goda förutsättningar så att den unge har en fungerande skolgång under placeringstiden. 

Eftervård

Möjlighet finns till eftervård vid behov och kan bestå av exempelvis att kontaktperson träffar den unge regelbundet under en period efter placeringens avslut för att skapa de bästa förutsättningarna för den unge att lyckas hemma hos sina föräldrar eller i kommande placering i familjehem eller HVB.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.

Caremore Hemmet berg

Caremore Hemmet berg

Vi bryr oss mer!

Caremore Hemmet Berg

Om enheten

I Stenungsunds kommun ligger HVB Hemmet Berg. Boendet ligger naturskönt i ett rött trähus från tidigt 1900-tal. Verksamheten riktar sig mot flickor i åldrarna 14-20 år i behov av boende och behandling i hemlik miljö i ett lugnt och tryggt område.

Verksamhetschef: Emir Salihovic, tel 072-050 51 43, emir.salihovic@caremore.se

Placeringssamordnare: Annica Tollebäck, tel 072-179 56 62, annica.tolleback@olivia.se
Adress: Caremore Hemmet Berg, Hemmet Berg 430, 444 95 Ödsmål
Telefon boendet: 0303-25 26 35/-36
Antal platser: 7 platser för flickor i åldrarna 14-20 år

Målgrupp

Verksamheten vänder sig till flickor i åldrarna 14-20 år med psykosocial problematik och/eller socialt nedbrytande beteende såsom problematisk skolgång, svårigheter i familjen, oro och nedstämdhet, isolering, en bristande impulskontroll, bekymmer i det sociala samspelet med vuxna och jämnåriga, en vagabonderande livsstil eller ett riskfyllt umgänge. Placering kan ske enligt SoL eller LVU. Skillnaden i ålder mellan de placerade överstiger aldrig fem år.

Verksamhetens arbetssätt och metoder

Hemmet Berg har en miljöterapeutiskt ansats som bygger på att skapa ett litet och tryggt sammanhang för de placerade barnen.  Med fokus på relationsskapande tillsammans med tydlig struktur stöttas den unge till en fungerande tillvaro med sysselsättning, meningsfull fritid, en god fysisk och psykisk hälsa samt positiva relationer till vuxna och jämnåriga. 

Hemmet Berg arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt i att vägleda den unge i att bryta destruktiva mönster och beteenden och att ersätta dem med funktionella strategier. Genom personalens rollmodellering och strukturerade samtal får den unge vägledning i att hantera och reglera känslor, impulser och konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vid samtliga placeringar upprättas en individuell genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan som är grunden i behandlingsarbetet för att kunna göra såväl kortsiktiga som långsiktiga mål tydliga. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam placering och att den unge ska känna delaktighet sker insatsernas utformning  i en nära dialog mellan den unge, vårdnadshavare, socialtjänst, Hemmet Bergs personal och eventuella andra aktörer i den unges professionella nätverk såsom skola och sjukvård.

Hemmet Berg arbetar alltid utifrån lågaffektivt bemötande och genom individuella samtal utifrån MI (motiverande samtal), social färdighetsträning samt ADL (aktiviteter i det dagliga livet) för att hjälpa de placerade till en fungerande och självständig vardag. Vid behov kan Hemmet Berg erbjuda programverksamhet i form av rePULSE eller psykologkontakt.

Skola och sysselsättning

Hemmet Berg har ett nära samarbete med närliggande skolor i Stenungsunds kommun för att skapa goda förutsättningar för en fungerande skolgång för den unge. 

Kompetens

I personalgruppen finns socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger mm. Personalen har vidareutbildning i rePULSE, psykiatriska svårigheter, neuropsykiatriska funktionsvariationer, lågaffektivt bemötande, MI (motiverande samtal).

Eftervård
Möjlighet finns till eftervård vid behov och kan bestå av exempelvis att personal från Hemmet Berg träffar den unge regelbundet under en period efter placeringens avslut för att skapa trygghet och de bästa förutsättningarna för den unge att lyckas hemma hos sina föräldrar eller i kommande placering i familjehem eller HVB.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.

Caremore Änggården

Caremore Änggården

Vi bryr oss mer!

Caremore Änggården

Om enheten

Änggårdens verksamhet bedrivs i en hemlik villa i utkanten av centrala Göteborg med skolor, idrottsanläggning och simhall inom promenadavstånd. Utanför huset finns en fin, lummig trädgård där verksamheten på vår och sommar kan njuta av grillkvällar och andra utomhusaktiviteter. Verksamheten tar emot sig mot pojkar/unga män i åldern 14-20 år med psykosocial problematik.

Verksamhetschef: Heléne Nordbö, tel 076-677 35 38, helene.nordbo@caremore.se

Placeringssamordnare: Annica Tollebäck, tel 072-179 56 62, annica.tolleback@olivia.se

Adress: Bågskyttestigen 4, 413 19 Göteborg

Telefon: 031-361 69 12

Antal platser: 6 platser för pojkar/unga män i åldrarna 14-20 år

Målgrupp

Verksamheten tar emot sig mot pojkar/unga män i åldern 14-20 år med psykosocial problematik som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom svårigheter i det sociala samspelet eller sociala relationen med föräldrar och kamrater, en bristfällig eller havererad skolgång. Pojkarna/de unga männen kan ha ett destruktivt umgänge och befinna sig i riskzonen för att utveckla missbruk och/eller kriminalitet. Skillnaden i ålder mellan de placerade pojkarna/unga männen överstiger aldrig fem år.

Verksamhetens arbetssätt och metoder

Änggården präglas av en hemlik och familjär miljö med stort fokus på relationsskapande, förtroende och tillit. Den unge får genom rutiner och vägledning möjlighet att etablera en fungerande skolgång, en meningsfull fritid, en god fysisk och psykisk hälsa samt positiva relationer till vuxna och jämnåriga. 

Den unge får stöd och vägledning att bryta destruktiva mönster och beteenden och att ersätta dem med funktionella strategier. Genom personalens rollmodellering och strukturerade samtal får ungdomarna vägledning i att hantera och reglera känslor, impulser och konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vid samtliga placeringar upprättas en individuell genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan som är grunden i behandlingsarbetet för att kunna göra såväl kortsiktiga som långsiktiga mål tydliga. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam placering och att den unge ska känna delaktighet sker insatsernas utformning  i en nära dialog mellan den unge, vårdnadshavare, socialtjänst, Änggårdens personal och eventuella andra aktörer i den unges professionella nätverk såsom BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) eller vuxenpsykiatrin, habilitering osv.

Änggården arbetar med ett lågaffektivt bemötande och genom individuella samtal utifrån MI (motiverande samtal), social färdighetsträning och ADL för att hjälpa ungdomen till en fungerande och självständig vardag. Vid behov kan Änggården erbjuda programverksamhet i form av HAP (haschavvänjningsprogrammet), ÅP (återfallsprevention) och CFU (Cannabis för ungdomar).

 

Kompetens

I personalgruppen finns socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger mm. Personalen har vidareutbildning i psykiatriska svårigheter, neuropsykiatriska funktionsvariationer, lågaffektivt bemötande, MI (motiverande samtal).

Eftervård

Möjlighet finns till eftervård vid behov och kan bestå av exempelvis att kontaktperson träffar den unge regelbundet under en period efter placeringens avslut för att skapa de bästa förutsättningarna för den unge att lyckas hemma hos sina föräldrar eller i kommande placering i familjehem eller HVB.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.

Caremore Torpa

Caremore Torpa

Vi bryr oss mer!

Caremore Torpa

Om enheten

Torpa ligger beläget i natursköna omgivningar i Kungsbacka kommun. Verksamheten bedrivs i två vackra skolbyggnader från 1892 som byggdes om till boende på 70-talet. Torpa tar emot pojkar i åldrarna 12-19 år med psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Verksamhetschef: Eva Holm, tel 076-677 39 16,
eva.holm@caremore.se
Placeringssamordnare: Annica Tollebäck, tel 072-179 56 62, annica.tolleback@olivia.se
Adress: Torpa skolväg 6/11, 439 74 Fjärås
Telefon: 0300-54 40 20
Antal platser: 14 platser för pojkar i åldrarna 12-19 år fördelade på 3 avdelningar

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till pojkar i åldrarna 12-19 år med psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer eller psykiatrisk problematik som vårdas enligt SoL och LVU. Pojkarna kan ha riskbeteenden som yttrar sig genom svårigheter att följa regler och rutiner, svårigheter i socialt samspel och i relationen med vuxna och jämnåriga, ett hotfullt eller våldsamt beteende eller en bristande/havererad skolgång.

Verksamhetens metoder och arbetssätt

Torpas verksamhet har en miljöteuapeutisk ansats med ett hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt och är uppdelad på tre olika avdelningar för att skapa ett litet och tryggt sammanhang för den unge. Varje avdelning arbetar utifrån en traumamedveten omsorg med fokus på relationsskapande och en tydlig struktur. Pojkarna stöttas i ADL (aktiviteter i det dagliga livet) och socialt samspel  genom tydliggörande pedagogik och individuella planeringar anpassade utifrån den unges behov och förutsättningar. 

Den unge får stöd och vägledning för att etablera en fungerande skolgång, en meningsfull fritid, en god fysisk och psykisk hälsa samt positiva relationer till vuxna och jämnåriga.

Vid samtliga placeringar upprättas en individuell genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan som är grunden i behandlingsarbetet för att kunna göra såväl kortsiktiga som långsiktiga mål tydliga. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam placering och att den unge ska känna delaktighet sker insatsernas utformning  i en nära dialog mellan den unge, vårdnadshavare, socialtjänst, Torpas personal och eventuella andra aktörer i den unges professionella nätverk såsom BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), habilitering osv.

Torpa arbetar med ett lågaffektivt bemötande och genom individuella samtal utifrån MI (motiverande samtal), social färdighetsträning, “Hitta rätt” och ADL för att hjälpa ungdomen till en självständig och fungerande vardag. Vid behov kan de unge gå “programmet om dig själv” vilket är ett program baserat på KBT (kognitiv beteendeterapi) som syftar till att öka den unges självkännedom.

Skola/sysselsättning

Torpa har ett nära samarbete med närliggande skolor i Kungsbacka kommun för att möjliggöra en väl fungerande skolgång för den unge. 

Kompetens

I personalgruppen finns socialpedagoger, behandlingspedagoger, lärare mm. Personalen har vidareutbildning i miljöterapi, psykiatriska svårigheter, neuropsykiatriska funktionsvariationer, lågaffektivt bemötande, MI (motiverande samtal), KBT (kognitiv beteendeterapi).

Eftervård

Möjlighet finns till eftervård vid behov och kan bestå av exempelvis att kontaktperson träffar den unge regelbundet under en period efter placeringens avslut för att skapa de bästa förutsättningarna för den unge att lyckas hemma hos sina föräldrar eller i kommande placering i familjehem eller HVB.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.