Stödboende Caremore Eriksberg

Vi bryr oss mer!

Stödboende Caremore Eriksberg

Om enheten
Eriksbergs stödboende kommer att ändra inriktning till HVB i lägenhetsform. Är ni i behov av kortare placeringar på vårt stödboende har vi fortsatt möjlighet att ta emot fram till den 31/12.

Eriksberg är ett stödboende i form av lägenheter som ligger beläget på centrala Hisingen. Verksamheten tar emot ungdomar/unga vuxna i åldrarna 16-20 år som tidigare varit placerade för social problematik eller som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation.

Verksamhetschef: Emir Salihovic, 076-6775402, emir.salihovic@caremore.se

Samordnare: Emma Falk Vikström, 0720-505380 emma.falk.vikstrom@caremore.se

Antal platser: 14 platser för ungdomar/unga vuxna i åldrarna 16-20 år

Adress: Håkansgatan 1 A-D, 418 75 Göteborg

Målgrupp

Verksamheten riktar sig mot ungdomar/unga vuxna i åldern 16-20 år som  tidigare varit placerade för social problematik eller som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation. Det kan även vara ungdomar som kommit som ensamkommande barn till Sverige eller ungdomar som tidigare har har utsatt sig för risker genom missbruk eller kriminalitet.

Verksamhetens arbetssätt och metoder

På Eriksberg bor den unge i en fullt möblerad och utrustad lägenhet och lever på försörjningsstödsnormen. Den unge har en kontaktperson på Eriksberg och har 2-3 träffar per vecka beroende på insatsens utformning och den unges behov. Personal finns tillgänglig på plats på Eriksberg vissa tider enligt schema samt finns tillgänglig dygnet runt via telefon.

Den unge får stöd och vägledning för att etablera en fungerande skolgång eller annan sysselsättning, en meningsfull fritid, en god fysisk och psykisk hälsa samt positiva relationer till vuxna och jämnåriga.

Vid samtliga placeringar upprättas en individuell genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan som är grunden i behandlingsarbetet för att kunna göra såväl kortsiktiga som långsiktiga mål tydliga. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam placering och att den unge ska känna delaktighet sker insatsernas utformning  i en nära dialog mellan den unge, vårdnadshavare, socialtjänst, Eriksbergs personal och eventuella andra aktörer i den unges professionella nätverk såsom BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), habilitering osv.

Eriksberg arbetar med ett lågaffektivt bemötande och genom individuella samtal utifrån MI (motiverande samtal), social färdighetsträning, “Hitta rätt” och ADL för att hjälpa ungdomen till en fungerande och självständig vardag. Vid behov kan Eriksberg erbjuda programverksamhet i form av HAP (haschavvänjningsprogrammet), ÅP (återfallsprevention) och CFU (Cannabis för ungdomar).

Skola/sysselsättning

Det finns ett nära samarbete med närliggande skolor i Göteborgs kommun och de unge får stöd och vägledning för att etablera och upprätthålla en skolgång eller annan lämplig sysselsättning.

Kompetens

I personalgruppen finns socionomer, behandlingspedagoger, specialpedagog mm. Personalen har vidareutbildning i RePulse, psykiatriska svårigheter, neuropsykiatriska funktionsvariationer, lågaffektivt bemötande, MI (motiverande samtal). 

Eftervård

Möjlighet finns till eftervård vid behov och kan bestå av exempelvis att kontaktperson träffar den unge regelbundet under en period efter placeringens avslut för att skapa trygghet och de bästa förutsättningarna för den unge att lyckas i sitt nya självständiga boende, hemma hos sina föräldrar eller i kommande placering i familjehem eller HVB.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.

Caremore Varla

Caremore Varla

Vi bryr oss mer!

Caremore Varla

Om enheten

Varla ligger i en rymlig villa med en lummig trädgård i Kungsbacka kommun och har fritidsaktiviteter, gym och skolor inom gångavstånd. Verksamheten tar emot pojkar och flickor i åldrarna 14-20 år med psykologisk skörhet och svårigheter eller riskbeteenden utifrån trauma eller psykisk ohälsa.

Verksamhetschef: Heléne Nordbö,0766-77 35 38, helene.nordbo@caremore.se  
Samordnare: Christina Evenås,0728-53 88 67  christina.evenas@caremore.se                          Adress: Bengtsgårdsgatan 20, 434 36 Kungsbacka , 0300-52 18 27
Antal platser: 7 platser för pojkar och flickor i åldrarna 14-20 år

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till pojkar och flickor i åldrarna 14-20 år med psykologisk skörhet som vårdas enligt SoL eller LVU. Ungdomarna riskerar att till följd av tidigare trauma skada sin hälsa och utveckling genom en bristande eller havererad skolgång eller andra riskfyllda beteenden. Det kan yttra sig genom bristande impulskontroll, svårigheter i det sociala samspelet med vuxna och jämnåriga eller ett vagabonderande leverne.

Verksamhetens arbetssätt och metoder

Varla har en miljöterapeutisk ansats och en tydlig struktur för att skapa en stabil och förutsägbar tillvaro. Stort fokus läggs vid att skapa en hemlik och trygg miljö för att främja återhämtning och läkning för ungdomar som har negativa erfarenheter eller trauman. Den unge vägleds och stöttas kring att etablera en fungerande skolgång, en meningsfull fritid, en god fysisk och psykisk hälsa samt positiva relationer till vuxna och jämnåriga.

Den unge får genom strukturerade samtal och rollmodellering hjälp att arbeta fram funktionella strategier för att kunna hantera och reglera sina känslor och impulser, vilket också ger en god effekt i det sociala samspelet och i den unges sociala relationer. 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam placering och att den unge ska känna delaktighet sker insatsernas utformning  i en nära dialog mellan den unge, vårdnadshavare, socialtjänst, Varlas personal och eventuella andra aktörer i den unges professionella nätverk såsom BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), habilitering osv. Vid samtliga placeringar upprättas en individuell genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan som är grunden i behandlingsarbetet för att kunna konkretisera såväl långsiktiga som kortsiktiga mål. 

Varla arbetar med ett lågaffektivt bemötande och genom individuella samtal utifrån MI (motiverande samtal), social färdighetsträning, ADL, för att hjälpa ungdomen till en fungerande och självständig vardag. Vid behov kan Varla erbjuda programverksamhet så som rePULSE.

Kompetens

I personalgruppen finns socionomer, behandlingspedagoger, specialpedagoger mm. Personalen har vidareutbildning i traumamedveten omsorg, psykiatriska svårigheter, neuropsykiatriska funktionsvariationer, lågaffektivt bemötande, MI (motiverande samtal).

Skola/sysselsättning

Varla har ett nära samarbete med närliggande skolor i Kungsbacka kommun för att skapa goda förutsättningar så att den unge har en fungerande skolgång under placeringstiden. 

Eftervård

Möjlighet finns till eftervård vid behov och kan bestå av exempelvis att kontaktperson träffar den unge regelbundet under en period efter placeringens avslut för att skapa de bästa förutsättningarna för den unge att lyckas hemma hos sina föräldrar eller i kommande placering i familjehem eller HVB.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.

Caremore Hemmet berg

Caremore Hemmet berg

Vi bryr oss mer!

Caremore Hemmet berg

Om enheten

I Stenungsunds kommun ligger HVB Hemmet Berg. Boendet ligger naturskönt i ett rött trähus från tidigt 1900-tal. Verksamheten riktar sig mot barn och unga i åldrarna 14-20 år i behov av boende och behandling i hemlik miljö i ett lugnt och tryggt område.

Verksamhetschef: Lisa Jakobsson, 0766-77 38 97 , lisa.jakobsson@caremore.se
Adress: Caremore Hemmet Berg, Hemmet Berg 430, 444 95 Ödsmål
Telefon boendet: 0303-25 26 35/-36
Antal platser: 7 platser för barn och unga i åldrarna 14-20 år

Målgrupp

Verksamheten vänder sig till pojkar och flickor i åldrarna 14-20 år med psykosocial problematik och/eller socialt nedbrytande beteende såsom problematisk skolgång, svårigheter i familjen, oro och nedstämdhet, isolering, en bristande impulskontroll, bekymmer i det sociala samspelet med vuxna och jämnåriga, en vagabonderande livsstil eller ett riskfyllt umgänge. Placering kan ske enligt SoL eller LVU. Skillnaden i ålder mellan de placerade överstiger aldrig fem år.

Verksamhetens arbetssätt och metoder

Hemmet Berg har en miljöterapeutiskt ansats som bygger på att skapa ett litet och tryggt sammanhang för de placerade barnen.  Med fokus på relationsskapande tillsammans med tydlig struktur stöttas den unge till en fungerande tillvaro med sysselsättning, meningsfull fritid, en god fysisk och psykisk hälsa samt positiva relationer till vuxna och jämnåriga. 

Hemmet Berg arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt i att vägleda den unge i att bryta destruktiva mönster och beteenden och att ersätta dem med funktionella strategier. Genom personalens rollmodellering och strukturerade samtal får den unge vägledning i att hantera och reglera känslor, impulser och konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vid samtliga placeringar upprättas en individuell genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan som är grunden i behandlingsarbetet för att kunna göra såväl kortsiktiga som långsiktiga mål tydliga. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam placering och att den unge ska känna delaktighet sker insatsernas utformning  i en nära dialog mellan den unge, vårdnadshavare, socialtjänst, Hemmet Bergs personal och eventuella andra aktörer i den unges professionella nätverk såsom skola och sjukvård.

Hemmet Berg arbetar alltid utifrån lågaffektivt bemötande och genom individuella samtal utifrån MI (motiverande samtal), social färdighetsträning samt ADL (aktiviteter i det dagliga livet) för att hjälpa de placerade till en fungerande och självständig vardag. Vid behov kan Hemmet Berg erbjuda programverksamhet i form av rePULSE eller psykologkontakt.

Skola och sysselsättning

Hemmet Berg har ett nära samarbete med närliggande skolor i Stenungsunds kommun för att skapa goda förutsättningar för en fungerande skolgång för den unge. 

Kompetens

I personalgruppen finns socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger mm. Personalen har vidareutbildning i rePULSE, psykiatriska svårigheter, neuropsykiatriska funktionsvariationer, lågaffektivt bemötande, MI (motiverande samtal).

Eftervård
Möjlighet finns till eftervård vid behov och kan bestå av exempelvis att personal från Hemmet Berg träffar den unge regelbundet under en period efter placeringens avslut för att skapa trygghet och de bästa förutsättningarna för den unge att lyckas hemma hos sina föräldrar eller i kommande placering i familjehem eller HVB.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.

Caremore Änggården

Caremore Änggården

Vi bryr oss mer!

Caremore Änggården

Om enheten
Änggårdens verksamhet bedrivs i en hemlik villa i utkanten av centrala Göteborg med skolor, idrottsanläggning och simhall inom promenadavstånd. Utanför huset finns en fin, lummig trädgård där verksamheten på vår och sommar kan njuta av grillkvällar och andra utomhusaktiviteter. Verksamheten tar emot sig mot pojkar/unga män i åldern 14-20 år med psykosocial problematik.

Verksamhetschef: Heléne Nordbö, 0766-77 35 38, helene.nordbo@caremore.se

Samordnare: Emma Falk Vikström, 0720-505380 emma.falk.vikstrom@caremore.se

Adress: Bågskyttestigen 4, 41319 Göteborg

Telefon: 031-361 69 12
Antal platser: 6 platser för pojkar/unga män i åldrarna 14-20 år

Målgrupp

Verksamheten tar emot sig mot pojkar/unga män i åldern 14-20 år med psykosocial problematik som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom svårigheter i det sociala samspelet eller sociala relationen med föräldrar och kamrater, en bristfällig eller havererad skolgång. Pojkarna/de unga männen kan ha ett destruktivt umgänge och befinna sig i riskzonen för att utveckla missbruk och/eller kriminalitet. Skillnaden i ålder mellan de placerade pojkarna/unga männen överstiger aldrig fem år.

Verksamhetens arbetssätt och metoder

Änggården präglas av en hemlik och familjär miljö med stort fokus på relationsskapande, förtroende och tillit. Den unge får genom rutiner och vägledning möjlighet att etablera en fungerande skolgång, en meningsfull fritid, en god fysisk och psykisk hälsa samt positiva relationer till vuxna och jämnåriga. 

Den unge får stöd och vägledning att bryta destruktiva mönster och beteenden och att ersätta dem med funktionella strategier. Genom personalens rollmodellering och strukturerade samtal får ungdomarna vägledning i att hantera och reglera känslor, impulser och konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vid samtliga placeringar upprättas en individuell genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan som är grunden i behandlingsarbetet för att kunna göra såväl kortsiktiga som långsiktiga mål tydliga. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam placering och att den unge ska känna delaktighet sker insatsernas utformning  i en nära dialog mellan den unge, vårdnadshavare, socialtjänst, Änggårdens personal och eventuella andra aktörer i den unges professionella nätverk såsom BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) eller vuxenpsykiatrin, habilitering osv.

Änggården arbetar med ett lågaffektivt bemötande och genom individuella samtal utifrån MI (motiverande samtal), social färdighetsträning och ADL för att hjälpa ungdomen till en fungerande och självständig vardag. Vid behov kan Änggården erbjuda programverksamhet i form av HAP (haschavvänjningsprogrammet), ÅP (återfallsprevention) och CFU (Cannabis för ungdomar).

 

Kompetens

I personalgruppen finns socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger mm. Personalen har vidareutbildning i psykiatriska svårigheter, neuropsykiatriska funktionsvariationer, lågaffektivt bemötande, MI (motiverande samtal).

Eftervård

Möjlighet finns till eftervård vid behov och kan bestå av exempelvis att kontaktperson träffar den unge regelbundet under en period efter placeringens avslut för att skapa de bästa förutsättningarna för den unge att lyckas hemma hos sina föräldrar eller i kommande placering i familjehem eller HVB.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.

Caremore Frejagatan

Caremore Frejagatan

Vi bryr oss mer!

Caremore Frejagatan

Om enheten

Viktig information! I dagsläget tar vi inte emot några flickor på Frejagatan då vi inväntar nya lokaler. Kontakta gärna vår placeringssamordnare Annica Tollebäck för andra alternativ/ lösningar för den unge.

I en rymlig villa med uppväxt och lummig trädgård i centrala Mölndal ligger Frejagatan. Verksamheten tar emot flickor i åldrarna 13-18 år med psykosocial problematik eller ett socialt nedbrytande beteende. Här finns allt man kan önska sig med skolor, fritidsanläggningen Aktiviteten och Åby is- och simhall precis utanför dörren.

Verksamhetschef: Lisa Jakobsson, 0766-77 38 97, lisa.jakobsson@caremore.se
Samordnare: Sana Talbi, 0720-50 33 36, sana.talbi@caremore.se
Adress: Frejagatan 18 A, 431 44 Mölndal
Telefon: 031-361 69 24
Antal platser: 6 platser för flickor 13-18 år 

Målgrupp

Verksamheten riktar sig mot flickor i åldern 13-18 år med psykosocial problematik eller ett socialt nedbrytande beteende. Det socialt nedbrytande beteendet kan yttra sig genom att ungdomen har svårigheter i skolan, utvecklat ett självskadebeteende, ångest, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer och andra former av riskbeteenden.

Verksamhetens arbetssätt och metoder

Frejagatan har en miljöterapeutisk ansats med ett hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt. Stor vikt läggs vid rutiner och vardaglig struktur för att vägleda den unge att etablera en fungerande skolgång, en meningsfull fritid, en god fysisk och psykisk hälsa samt positiva relationer till vuxna och jämnåriga. Ungdomen får stöd och vägledning att bryta destruktiva mönster och beteenden och att ersätta dem med funktionella strategier. Genom personalens rollmodellering får ungdomarna vägledning i att hantera och reglera känslor, impulser och konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vid samtliga placeringar upprättas en individuell genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan som är grunden i behandlingsarbetet för att kunna konkretisera såväl långsiktiga som kortsiktiga mål. För att den unge ska känna delaktighet i sin placering sker insatsernas utformning i en nära dialog mellan den unge, vårdnadshavare, socialtjänst och Frejagatans personal.

Frejagatan arbetar med ett lågaffektivt bemötande och genom individuella samtal utifrån MI (motiverande samtal), social färdighetsträning, ADL, rePULSE för att hjälpa ungdomen till en fungerande och självständig vardag.

Skola/sysselsättning

Frejagatan har som mål att alla placerade ungdomar ska ha en fungerande skolgång eller en sysselsättning utifrån ungdomens förutsättningar. Det finns ett etablerat samarbete med grundskola som ligger 200 m från enheten och flertalet gymnasieskolor finns i närheten.

Skola/sysselsättning

Frejagatan har ett nära samarbete med närliggande skolor i Mölndals kommun för att skapa goda förutsättningar för att den unge ska ha en fungerande skolgång utifrån dennes individuella behov. 

Kompetens

I personalgruppen finns socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger mm. Personalen har vidareutbildning i RePulse, psykiatriska svårigheter, neuropsykiatriska funktionsvariationer, lågaffektivt bemötande, MI (motiverande samtal).

Eftervård

Möjlighet finns till eftervård vid behov och kan bestå av exempelvis att kontaktperson träffar den unge regelbundet under en period efter placeringens avslut för att skapa de bästa förutsättningarna för den unge att lyckas hemma hos sina föräldrar eller i kommande placering i familjehem eller HVB.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.